Kary wobec tłumaczy przysięgłych

Zawód tłumacza przysięgłego jest niezwykle wymagający. Od podejmujących się go osób oczekiwana jest znakomita znajomość wybranego języka obcego, stylu i słownictwa urzędowego, wiele lat nauki i zdanie odpowiednich egzaminów. Jest to także profesja niezwykle odpowiedzialna, zawód zaufania publicznego, od którego zależeć może np. przebieg postępowania sądowego. Jakie konsekwencje czekają tłumacza przysięgłego, który popełni błąd?
Po pierwsze, warto podkreślić iż nie tylko niewłaściwe tłumaczenia przysięgłe, lecz także odmowa jego wykonania może czasem skończyć się wciągnięciem konsekwencji wobec tłumacza. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego mówi:
Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.
Wyznacznikiem jakości wykonanego tłumaczenia przysięgłego jest pieczęć, w której zawarte jest imię i nazwisko tłumacza, język obcy, do którego tłumaczenia ma uprawnienia oraz pozycja na liście tłumaczy przysięgłych. Oprócz zaznaczenia osoby tłumacza, jest to swoiste poświadczenie o jakości wykonanego tłumaczenia. Co dzieje się, kiedy jakość zawodzi oczekiwania?
Artykuł 21 wymienia wspomnianej ustawy wymienia możliwe konsekwencje:
Z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec tłumacza przysięgłego mogą być orzeczone następujące kary:
1)upomnienie;
2)nagana;
3)kara pieniężna nie niższa niż jedna dziesiąta kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym wydanie prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 ogłoszenie w “Monitorze Polskim” pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) i nie wyższa niż to wynagrodzenie;
4)zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na okres od 3 miesięcy do roku;
5)pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, z możliwością ubiegania się o jego ponowne nadanie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od pozbawienia i po ponownym złożeniu egzaminu

Otrzymanie przez tłumacza upomnienia lub nagany jest wpisywane w akta, nie podaje się ich jednak do wiadomości publicznej, dzięki czemu tłumacz może nadal wykonywać swój zawód.

 

Możesz również polubić…